Besluit vernietigd om advocaatkosten ten laste van VvE te brengen

In de onderhavige uitspraak wordt duidelijk dat er al enige procedures gevoerd zijn tussen partijen. En ook de afwikkeling van die procedures leidt tot een nieuwe procedure. Dat komt, omdat er sprake is van een groot-eigenaar, die met zijn meerderheid van stemmen besluiten kan doordrukken. De groot-eigenaar heeft om de procedures te kunnen voeren een advocaat ingeschakeld in naam van de VvE. In november 2015 heeft de vergadering een besluit genomen over de jaarrekeningen van de voorgaande jaren, waarbij tevens de advocaatkosten ten laste van de VvE zijn gebracht. Met zijn meerderheidsstem is dat besluit ‘er door gedrukt’.

Twee vergaderingen

De kascommissie heeft de jaarstukken bestudeerd en adviseert de vergadering negatief. Met name de advocaatkosten behoren niet ten laste van de gemeenschap gebracht te worden. Dit is onderwerp geweest van de beraadslaging ter vergadering. In afwijking van het advies van de kascommissie besluit de vergadering de jaarstukken over 2014 en eerder goed te keuren. Daarmee worden ook de advocaatkosten in die jaren ten laste van de vergadering gebracht.

In juni 2016 wordt opnieuw vergaderd. Dan staan de jaarstukken over 2015 op de agenda. Bij het eerste punt, vaststelling van de agenda, wordt voorgesteld te vergaderen en besluiten over de advocaatkosten over de voorgaande jaren. Deze dienen, volgens de aanvragers, ten laste van de groot-eigenaar te komen en mogen niet ten laste van de VvE gebracht worden. Besloten wordt deze punten niet aan de agenda toe te voegen.

Vernietiging niet binnen 30 dagen dus te laat!

Er worden aan de kantonrechter twee besluiten voorgelegd ter vernietiging. Als eerste wordt vernietiging verzocht van het besluit om te vergaderen over de advocaatkosten over 2011 t/m 2014. Het tweede besluit ziet op de vaststelling van de jaarstukken over 2015, met name wat betreft de daarin opgenomen advocaatkosten.

Met betrekking tot het eerste besluit (om te vergaderen over de vraag of advocaatkosten over 2011 t/m 2014 voor rekening van de VvE komen) wordt door de kantonrechter overwogen dat die beslissing al gevallen is in november 2015. Toen zijn de jaarstukken over 2011-2014 ter sprake geweest. De kascommissie heeft negatief geadviseerd, maar desondanks heeft de vergadering besloten de jaarstukken over die jaren goed te keuren. Daarbij zijn tevens de advocaatkosten ter sprake gekomen, omdat deze reden waren voor de kascommissie om te adviseren de jaarstukken af te keuren.

Het besluit van november 2015 is niet ter vernietiging voorgelegd aan de kantonrechter binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Zodoende is dit besluit onaantastbaar geworden. Het is dan ook niet onredelijk van de vergadering om af te zien van opnieuw behandelen van dit punt, zo staat in rechtsoverweging 4.4.

Misbruik stemrecht door groot-eigenaar

Het tweede besluit ziet op vaststelling van de jaarstukken over 2015, met andermaal de advocaatkosten die opgevoerd worden. Dit besluit tot vaststelling van de jaarstukken 2015 is genomen op de vergadering in juni 2016 en het verzoek tot vernietiging is wat dit besluit betreft wel tijdig ingediend.

In het van toepassing zijnde modelsplitsingsreglement 2006 is in artikel 9 lid 1 sub e bepaald:

Tot de schulden en kosten van de gezamenlijke eigenaars als bedoeld in artikel 5:112 eerste lid onder a van het Burgerlijk Wetboek worden gerekend:
e. de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan het optreden als eiser of verweerder door of namens de gezamenlijk eigenaars, onverminderd het bepaalde in artikel 13 derde lid;

De VvE treedt in de procedures formeel op als partij, zo overweegt de kantonrechter, maar als er iets duidelijk is geworden, dan is het wel dat de VvE niet optreedt namens de gezamenlijke eigenaars, maar uitsluitend namens de groot-eigenaar als belanghebbende. Het enkele beroep op artikel 9 lid 1 sub e kan de VvE (de groot-eigenaar) dan ook niet baten.

De VvE (optredend enkel in het belang van de groot-eigenaar) is in diverse procedures in het ongelijk gesteld en daarbij veroordeeld in de proceskosten. Het is dan ook onredelijk dat de kosten van deze procedure en de advocaatkosten die enkel in het belang van de groot-eigenaar zijn gemaakt mede ten laste van de overige eigenaars worden gebracht.

De groot-eigenaar maakt misbruik van zijn meerderheidsmacht, omdat hij zich niet als een redelijk eigenaar gedraagt (art. 2:8 BW). Hij moet begrijpen dat het niet redelijk is om de advocaatkosten die gemaakt zijn in zijn belang ten laste van de VvE te brengen. Zodoende wordt het besluit tot goedkeuring van de jaarstukken 2015 vernietigd.

Tot slot

Er zijn een aantal punten weer duidelijk geworden. Als je het niet eens bent met een besluit van de vergadering, heb je dertig dagen de tijd om dat besluit aan te vechten. Doe je dat niet, dan is het besluit in beginsel onherroepelijk. De vergadering hoeft dat besluit niet nogmaals te behandelen.

Wat mij opvalt in de processtrategie is dat alleen vernietiging van het besluit verzocht is. Ik zou me kunnen voorstellen, dat als tevens nietigheid verzocht was van het besluit tot het ten laste brengen van de gemeenschap van de advocaatkosten de rechter daar wellicht alsnog een streep door gehaald had. De kantonrechter overweegt namelijk dat de kosten voor het voeren van procedures door of namens de gezamenlijke eigenaars moeten worden gemaakt. In dit geval is daar geen sprake van. Dan zijn deze kosten niet voor rekening van de gemeenschap. Een van de akte afwijkende kostenverdeling is nietig. En als de eigenaars dus tevens nietigheid hadden verzocht, had dat in hun voordeel kunnen werken.

Overigens betekent het niet dat alleen kosten in procedures die door de VvE zijn gemaakt in het belang van alle eigenaars ten laste van de VvE gebracht kunnen worden. In het onderhavige geval zijn de kosten namelijk gemaakt in belang van één eigenaar. Als de VvE optreedt namens de meerderheid van eigenaars, wat over het algemeen het geval zal zijn, dan zullen deze kosten -ook in geval ze niet in het belang van alle eigenaars, maar slechts in belang van een groot aantal daarvan- ten laste van de VvE gebracht kunnen worden. Zeker als de VvE de jaarstukken goedkeurt waarin die kosten ten laste van de exploitatie worden gebracht

En als laatste natuurlijk de opmerking dat een groot-eigenaar zijn macht wel mag gebruiken maar niet mag misbruiken!

Hulp nodig?

Hulp nodig bij processtrategie? Onduidelijk welke kosten nu voor rekening van de gemeenschap zijn? Neem contact met me op: 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.

Link naar uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2019:4650