Besluit nietig als de gekwalificeerde meerderheid niet gehaald is

Het Hof Amsterdam geeft aan dat als een vergadering van eigenaars een besluit aanneemt met een gewone meerderheid waar een gekwalificeerde meerderheid is voorgeschreven dat besluit nietig is. Daarnaast wordt weer eens bevestigd dat de termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging van een besluit kort is, ook wat betreft de termijn voor het instellen van hoger beroep.

GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID

De meeste besluiten binnen een VvE worden genomen met een volstrekte meerderheid der stemmen. Dat houdt kort gezegd in dat meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen moet instemmen met een voorstel, wil dat voorstel aangenomen worden. In de modelreglementen is daarnaast een regeling opgenomen, die voorschrijft dat voor bepaalde besluiten -met name de besluiten die over grote uitgaven of grote renovaties gaan- het draagvlak binnen de vereniging groot moet zijn. Dat resulteert in het voorschrift dat er een grote stemmeerderheid moet zijn voor zulke besluiten. Er wordt dan bepaald dat er een grotere hoeveelheid stemmen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn (bijvoorbeeld 3/4 of 2/3 van het totaal aantal stemmen moet minimaal aanwezig zijn). Daarnaast moet van het aantal uitgebrachte stemmen een grote meerderheid instemmen met het voorstel (2/3 of 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen zal op zijn minst met zo’n voorstel akkoord moeten gaan). We noemen deze verzwaarde besluitvorming ook wel gekwalificeerde, versterkte of verzwaarde meerderheid.

MODELREGLEMENT 1973

In de onderhavige uitspraak is het modelreglement van 1973 van toepassing. Een van de eigenschappen van dit modelreglement is dat de bedragen veelal in de akte van splitsing zijn vastgelegd, zonder mogelijkheid deze eenvoudig aanpassen. De gekwalificeerde meerderheid is onder meer voorgeschreven voor alle uitgaven die een bepaald bedrag (in casu ongeveer €2200) te boven gaan. De vergadering ging ervan uit dat dit voor het voorliggende besluit niet nodig zou zijn en het voorstel is met 69,05% van de stemmen aangenomen.

GEEN GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID DAN BESLUIT NIETIG

Het hof geeft ten eerste aan dat als op grond van het besluit een uitgave gedaan wordt die het gestelde bedrag te boven gaat, dan is de gekwalificeerde meerderheid nodig. Daar is niet aan voldaan, omdat op grond van modelreglement 1973 75% van de uitgebrachte stemmen benodigd is. Als de benodigde stemmeerderheid niet is behaald, dan is een dergelijk besluit nooit aangenomen en daarmee komt artikel 2:14 BW om de hoek kijken: het besluit is nietig. Dat is een zware sanctie voor het onjuist interpreteren van de regeling met betrekking tot de gekwalificeerde meerderheid.

Gelukkig voor deze VvE oordeelt het hof vervolgens dat het besluit niet ziet op een (rechtstreekse) uitgave, maar op het vaststellen van een einddatum van een protocol tot vervanging van de kozijnen en een compensatieregeling die dan in werking zou treden. Daarmee wordt niet besloten tot een uitgave en zodoende is de verzwaarde stemmeerderheid niet benodigd. Het besluit blijft daarom in stand.

TERMIJN VOOR HOGER BEROEP

Omdat de eigenaar aan de rechtbank heeft verzocht om zowel een oordeel te geven over de nietigheid van het besluit alsmede over de vernietiging van het besluit, moet het hof zich ook buigen over de vernietigbaarheid van het besluit. Daar is het hof snel klaar mee. In de wet is opgenomen dat voor de vernietiging van een besluit van de vergadering van eigenaars van een VvE een (zeer) korte termijn van 30 dagen geldt. Normaal geldt voor het instellen van hoger beroep een termijn van 3 maanden, maar specifiek voor een verzoek van de vernietiging van een besluit van een vergadering van eigenaars geldt een kortere termijn, te weten één maand.

Hoewel de eigenaar van de gecombineerde uitspraak inzake de nietigheid en vernietigbaarheid van het besluit in hoger beroep kwam, en voor de nietigheid de normale termijn van drie maanden geldt, blijft de termijn voor hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak inzake vernietigbaarheid van besluiten één maand. De eigenaar had binnen drie maar niet binnen 1 maand hoger beroep ingesteld, en werd niet-ontvankelijk verklaard inzake het hoger beroep voor de vernietigbaarheid van het besluit.

SCHUURS ADVIES HELPT!

Wilt u ook zeker weten dat de juiste meerderheid hanteert voor een besluit? Schuurs Advies kan u die zekerheid geven. U kunt de vergadervoorstellen aan Schuurs Advies voorleggen en ik laat de VvE weten welke meerderheid nodig is.

De termijn voor het indienen van een verzoek tot vernietiging van een besluit is kort. Dat geldt tevens voor de termijn voor het instellen van hoger beroep. Schakel Schuurs Advies in bij juridische procedures, omdat ik niet alleen kijk naar de inhoud van een procedure maar ook naar de termijnen en wettelijke vormen van procederen.

Contact: 06-1500 3207 of mail@schuursadvies.nl