Boete voor achterstand in de vve-bijdrage

Als een eigenaar zijn periodieke bijdrage aan de VvE niet (tijdig) voldoet, dan zal een VvE er goed aan doen tijdig te reageren en zonodig een incassoprocedure moeten starten. Veel krijg ik de vraag, of het niet-tijdig betalen een overtreding van het splitsingsreglement is en of daar een boete voor opgelegd kan worden.

In alle landelijke modelreglementen is een regeling opgenomen voor overtreding. Na een schriftelijke waarschuwing kan bij overtreding van een van de bepalingen van het splitsingsreglement, het huishoudelijk reglement of van de wet een boete worden opgelegd. De hoogte van de boete moet van te voren door de vergadering zijn vastgesteld of -bij de oudere reglementen- is al in de akte vastgesteld.

Het niet (tijdig) betalen van de periodieke bijdrage is natuurlijk in strijd met het reglement, want in het reglement staat dat een eigenaar tijdig moet betalen. Een boete zoals bedoeld in het artikel van de overtreding kan echter niet opgelegd worden. Dat komt door een zinnetje in de bepaling die gaat over de niet-tijdige betaling van de aan de VvE verschuldigde bijdrage, zie artikel 13 lid 1 van modelreglement 2006. Daarin staat dat artikel 41 niet van toepassing is. Oftewel als een eigenaar zijn bijdrage niet of niet op tijd betaald heeft, dan kan en mag er geen boete opgelegd worden.

Is er dan geen enkele straf op het niet (tijdig) betalen? Juridisch gezien geldt de rente die gevorderd kan worden over de tijd dat er niet betaald is, al als ‘straf’ voor het niet (tijdig) betalen. Veel reglementen bepalen dat de rente die gevorderd kan worden gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 2 procentpunten.

Daarnaast kan de VvE -na een of meer herinneringen en aanmaningen- de vordering in rechte opeisen (incassoprocedure). Daarbij kan aanspraak gemaakt worden op de buitengerechtelijke incassokosten en de kosten voor juridische bijstand tijdens de rechtzaak. Let er wel op dat zowel de buitengerechtelijke incassokosten als ook de kosten van bijstand tijdens de rechtzaak slechts forfaitaire bedragen zijn. De werkelijk gemaakte kosten kunnen -behoudens enkele uitzonderingen- niet in zijn geheel verhaald worden op de wanbetaler. Overigens worden de vorderingen inzake de achterstallige periodieke bijdragen niet afgewezen door de rechter, tenzij er (procedure-)fouten gemaakt worden.

Kort en bondig: de VvE kan geen boete opleggen voor het niet (tijdig) betalen van de aan de VvE verschuldigde bijdragen. Zij kan wel andere maatregelen nemen.

Hulp nodig bij incassozaken, het voorbereiden daarvan of een handleiding opstellen om met achterstanden om te gaan? Neem contact met mij op: mail@schuursadvies.nl of 06-1500.3207