Griffierecht te laat betaald

De rechtspraak hanteert sinds enige jaren een hard beleid voor het betalen van het griffierecht. Als binnen vier weken niet betaald wordt, wordt de zaak niet in behandeling genomen. Het griffierecht blijf je wel verschuldigd. Een VvE in Rotterdam is hier op een harde wijze achtergekomen.

Voor elke rechtszaak die je start, moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de vordering of het verzoek: hoe hoger de (waarde van de) vordering, hoe hoger het griffierecht. Voor een compleet overzicht van het griffierecht kun je terecht op rechtspraak.nl (link sector civiel, link kantonrechter). Voor sommige vorderingen of zaken ben je ook griffierecht verschuldigd als je verweer voert als gedaagde of verweerder.

In het onderhavige geval had de VvE een vordering van meer dan €100.000,- op een debiteur (een woningcorporatie). Het griffierecht bedraagt dan om en nabij de €3800,-, terwijl voor een vordering van minder dan €100.000,- ongeveer €1900,- aan griffierecht verschuldigd is. In sommige gevallen kan het dan beter uitpakken om de vordering te beperken tot €100.000,-, bijvoorbeeld als voor het meerdere er toch geen verhaal mogelijk is. De advocaat heeft dit ook aan de VvE geadviseerd en die heeft dat advies opgevolgd. De vordering werd beperkt tot €100.000,-. De advocaat van de VvE had echter over het hoofd gezien dat voor de bepaling van het griffierecht niet alleen de hoofdsom wordt meegerekend, maar ook de buitengerechtelijke incassokosten. Aldus kwam de vordering toch boven de €100.000,- uit en was de VvE alsnog €3800,- aan griffierecht verschuldigd.

Ontslag van instantie

De advocaat had in de tussentijd veelvuldig met de griffie en de rechtbank gecommuniceerd over de hoogte van de vordering en het verschuldigde griffierecht. Hij was in de veronderstelling dat een aanmaning ook een opschorting van de betalingstermijn inhield. Dit is echter niet het geval. Het griffierecht was niet binnen 4 weken (volledig) betaald -er was immers ‘slechts’ €1900,- overgemaakt- waardoor de rechtbank ontslag van instantie verleende. Oftewel de rechtbank nam de zaak niet in behandeling. Overigens betekent dat niet dat je het griffierecht niet meer verschuldigd bent: je moet nog steeds betalen. En -omdat de zaak meer dan €25.000,- bedroeg, moest de VvE ook het griffierecht dat de gedaagde woningcorporatie heeft betaald voor het voeren van verweer vergoeden.

Betaal op tijd

Een dure vergissing dus! Welke lessen kun je uit deze zaak trekken? Als je met de rechtbank in overleg bent over de hoogte van het griffierecht, betaal dan in ieder geval binnen 4 weken het hoge tarief. Mocht later blijken dat er minder griffierecht verschuldigd is, dan wordt het teveel betaalde gewoon teruggestort. Zorg er tevens voor dat je zeker weet dat je vordering niet hoger is dan de grenswaarde waarboven een hoger tarief aan griffierecht verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten tellen mee met de bepaling van de hoogte van het griffierecht.

Overigens betekent ontslag van instantie nog niet, dat je de vordering niet alsnog in rechte kan opeisen. De zaak is niet inhoudelijk behandeld en kan opnieuw ter behandeling worden voorgelegd. De VvE zal dan weer een dagvaarding doen betekenen en de zaak neemt opnieuw aanvang.

Voor meer informatie over griffierecht en procesrecht neemt u contact op met SchuursAdvies.

Volledige uitspraak: ECLI:NL:RBROT:2016:670