Periodieke bijdrage kan niet geheel doorbelast worden aan huurder

Een eigenaar moet maandelijks de VvE bijdrage voldoen. Deze bijdrage wordt in de modelreglementen steevast ‘periodieke’ of voorschotbijdrage genoemd. Maar in de volksmond wordt deze bijdrage ook wel aangeduid met de term servicekosten. Daardoor ontstaat nog wel eens verwarring met de servicekosten die in een huurcontract worden afgesproken. Mag een verhuurder deze servicekosten die hij aan de VvE verschuldigd is één op één doorberekenen aan de huurder?

Huurvergoeding

De huurvergoeding bestaat uit een aantal componenten. Ten eerste de kale huurprijs. De kale huurprijs wordt geacht dekking te bieden voor het gebruik en onderhoud van het gehuurde. De verhuurder moet het gehuurde goed onderhouden. De huurder is zelf verantwoordelijk voor een aantal werkzaamheden. Deze worden aangeduid als ‘kleine herstellingen’. Als de energie niet door de huurder zelf wordt geregeld, maar als de verhuurder de energie verzorgd, dan kan de verhuurder deze kosten doorbelasten aan de huurder. En als laatste kan de verhuurder een aantal diensten verlenen aan de huurder, die doorbelast worden onder de noemer ‘servicekosten’. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten, tuinonderhoud, een vergoeding voor stoffering en meubilering, een glasverzekering, elektra van gemeenschappelijke voorzieningen of de kosten van een huismeester (voor zover deze taken verricht die in het belang zijn van de huurder).

Voorschotbijdrage

De voorschotbijdrage die een verhuurder aan de VvE verschuldigd is, ziet op een heel aantal onderdelen. Te denken valt aan het onderhoud, reparatie, vernieuwing en gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken, dotatie aan reservefondsen,  collectieve verzekeringen, administratie- en beheerkosten, energiekosten en alle overige schulden en kosten die door de VvE gemaakt worden. Over het algemeen zal een groot deel van de periodieke bijdrage aan de VvE bestaan uit de kosten van onderhoud en het sparen daarvoor via een MJOP.

De verhuurder mag kosten voor onderhoud aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken niet doorberekenen via de servicekosten aan de huurder. Deze kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de kale huurprijs. De dotaties aan het reservefonds kunnen ook niet doorbelast worden. De kosten van verzekeringen mogen niet doorberekend worden aan de huurder, behalve de kostencomponent voor een glasverzekering.

Onderdelen huurprijs

Een heel aantal onderdelen van de periodieke bijdrage blijven dus voor rekening van de verhuurder. Een groot deel van deze kosten maakt onderdeel uit van de kale huurprijs, en het is niet eerlijk om deze kosten tweemaal in rekening te brengen bij de huurder (eenmaal via de kale huurprijs en nogmaals via de doorbelasting van de periodieke bijdrage).

Als je als verhuurder onderdeel uitmaakt van een VvE, dan zal je de begroting en met name de exploitatierekening door moeten pluizen, om te kunnen achterhalen welke delen van de periodieke bijdrage wel in rekening gebracht kunnen worden bij de huurder.

Er zijn diverse bronnen waaruit blijkt welke kosten via de servicekosten doorbelast kunnen worden aan de huurder, mits overeengekomen. Te denken valt aan de kosten van schoonmaak van de gemeenschappelijke gedeelten en ruimten of de kosten van verlichting van de gemeenschappelijke ruimten. Het aandeel van de verhuuder in deze kosten kan hij doorbelasten aan de huurder. Wel zal de verhuuder elk jaar voor 1 juli de eindafrekening moeten sturen naar de huurder, waaruit blijkt welke kosten hij gemaakt heeft en wat het totaal is dat hij doorbelast aan de huurder.

In het Besluit servicekosten is veel te vinden over welke kosten doorbelast kunnen worden aan de huurder. Het Gebrekenboek van de huurcommissie is ook een goede bron.

Hulp nodig?

Vragen over huur, servicekosten en periodieke bijdragen?  Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.