Vrije keuze jurist bij rechtsbijstand

Schuurs Advies kan in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar u bijstaan in juridische geschillen. Sinds eind 2013 is het recht op vrije jurist of advocaat keuze door het Europese Hof voor Nederland bevestigd. Zodoende kunt u als u dat wenst in een geschil een eigen jurist danwel advocaat inschakelen. Voor de voorwaarden waarop dat kan gebeuren, dient u uw polis na te lezen. Veel verzekeraars vragen een eigen risico als u een eigen jurist aandraagt. Let erop dat u altijd voordat u een externe jurist inschakelt, toestemming vraagt aan uw verzekeraar. Deze toestemming is natuurlijk maar een formaliteit: de verzekeraar kan deze niet weigeren. Maar zonder de vooraf verkregen toestemming krijgt u geen vergoeding!

Schuurs Advies kan als deskundige optreden en door u aangedragen worden aan uw verzekering en is onder meer deskundig op het gebied van appartementsrecht en aanverwante rechtsgebieden, zoals VvE-incasso zaken, verzoekschriftprocedures terzake onder meer vernietiging van besluiten, VvE-gerelateerde verzekeringszaken, geluidhinder en andere zaken die bij de kantonrechter aanhangig gemaakt moeten worden.

Dus als u deskundige rechtsbijstand wil: schakel Schuurs Advies in!

Voor meer informatie: 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.