Nieuwe wet Wbtr geldt niet voor VvE’s

Op 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet beoogt een meer uniforme regeling te geven voor de inrichting van het bestuur van (bijna) alle rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s). De nieuwe bepalingen brengen reuring in de wereld van verenigingen en stichtingen. Gelden deze nieuwe regels ook voor VvE’s?

Wat verandert er?

De Wbtr:

 • zorgt voor een regeling omtrent tegenstrijdig belang. Dit bestond wel voor BV’s en NV’s maar nog niet voor stichtingen en verenigingen. Een bestuur of toezichthouder mag niet deelnemen aan stemmingen bij tegenstrijdige belangen.
 • geeft duidelijkheid over meervoudig stemrecht van bestuurders en commissarissen. Met name wordt geregeld dat één bestuurder nooit meer stemmen kan bezitten dan de overige bestuurders samen.
 • zorgt voor duidelijke(re) criteria voor ontslag van bestuurders en commissarissen van een stichting.
 • alle stichtingen en verenigingen moeten bij de eerstvolgende statutenwijziging een regeling opnemen voor het geval van belet of ontstentenis van bestuurders of commissarissen.
 • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders (voornamelijk bij faillissement) wordt meer uniform voor alle rechtspersonen.
 • de hoofdelijkheid aansprakelijkheid van bestuurders op grond van artikel 2:9 BW geldt niet alleen maar meer voor bestuurders maar commissarissen en toezichthouders (van verenigingen en stichtingen) worden daar ook in betrokken.
 • duidelijkheid over invoering van een toezichthoudend orgaan.

Wettelijke regeling

De Wbtr zorgt voor een aantal nieuwe of gewijzigde artikelen in Boek 2 BW. In eerste instantie werd voorgesteld om de nieuwe bepalingen op te nemen in titel 1 van Boek 2 BW, waarmee ze automatisch voor alle rechtspersonen zouden gelden. Daar is vanaf gezien. De wijzigingen die door de Wbtr worden aangebracht, zijn nu in onder meer titel 2 (Verenigingen) opgenomen.

Door een schakelbepaling in artikel 5:124 lid 2 en 3 BW zijn een aantal regelingen met betrekking tot ‘gewone’ verenigingen ook van toepassing op Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Titel 1 van Boek 2 BW is in zijn geheel van toepassing op VvE’s, behalve een aantal uitzonderingen (art. 5:124 lid 2 BW). Lid 3 van artikel 5:124 BW bepaalt dat titel 2 van Boek 2 BW alleen van toepassing is, als afdeling 2 van titel 9 van Boek 5 BW daar expliciet naar verwijst. Afdeling 2 van titel 9 van Boek 5 BW zijn de artikelen 5:124 – 135. Titel 9 Boek 5 BW is het gedeelte dat specifiek gaat over appartementsrecht.

Art. 5:125 lid 3 bepaalt dat artikel 2:40 lid 2 van toepassing is. Art. 5:135 bepaalt dat de artikelen 2:45 lid 4 en 2:48 BW van toepassing zijn.

Wbtr – welke artikelen worden gewijzigd

De voorgestelde wijzigingen van de Wbtr vinden allen plaats in titel 2 van Boek 2 BW:

 • 2:37 lid 2 en 4
 • 2:44 lid 3 t/m 8
 • 2:44a
 • 2:47
 • 2:47 a
 • 2:50a

Deze artikelen zijn allemaal niet van toepassing op VvE’s, omdat ze in Boek 5 niet expliciet van toepassing zijn verklaard.

Ten overvloede

Dat de regelingen niet gelden voor VvE’s is niet heel gek. In artikel 5:133 lid 1 is een regeling getroffen met betrekking tot belet en ontstentenis. De VvE kent dus al zo’n regeling. Ook is er al een regeling met betrekking tot tegenstrijdig belang (art. 5:133 lid 2) en veel modelreglementen geven al aan dat een bestuurder bij tegenstrijdig belang niet mee mag stemmen.

Bestuurders binnen VvE’s hebben allemaal één stem, zo regelen alle modelreglementen. Ik ben in mijn praktijk nog geen reglement tegengekomen, waarbij een bestuurder meer stemmen kon uitbrengen op een bestuursvergadering dan andere bestuurders.

Verder moet niet vergeten worden dat -in tegenstelling tot normale verenigingen- binnen een VvE de vergadering van eigenaars het hoogste orgaan is. Dat houdt onder meer in, dat de vergadering aanwijzingen kan geven over de wijze waarop het bestuur zijn taken en bevoegdheden moet uitoefenen. Daarmee is al een groot deel van toezicht op een bestuur geregeld bij een VvE.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij bestuursverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid of de inrichting van het bestuur? Neem contact met me op: 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.